Clean Fuels Logo xxx
 


Projects
Home

Products & Technologies

Documents download

People

Webshop

Contact

Projects

Energieneutrale en Positieve Mestverwaarding m.b.v. Condensing Retort™ pyrolysetechnologie

Nederlandse veehouders kampen al jaren met een mest- en mineralenoverschot. Sinds 2014 zijn Nederlandse veehouders verplicht een deel van het bedrijfsoverschot te (laten) verwerken. Een groot deel van de mineralen moet verplicht uit Nederland worden geŽxporteerd. Dit brengt grote kosten met zich mee. Bestaande verwerkingstechnieken zijn tevens erg energie-intensief.

Pyrolyse van mest en/of digestaat biedt een aantrekkelijke oplossing, met vier voordelen:

  • Volledige of bijna-volledige besparing van fossiele brandstof (aardgas),
  • Halvering van distributie- en/of exportkosten,
  • Hoogwaardige mineraalrijke meststof en groeisubstraat (een product in plaats van afval),
  • Langjarige 'carbon capture' door opslag van koolstof in de bodem en reductie van directe broeikasgasemissies door vermeden gebruik van fossiele energie.
Samen met 3 partners bouwt Clean Fuels een proeffabriek op ware grootte voor de pyrolyse van mest. De partners zijn:
DOFCO International, Cornelissen Consulting Services en Mostert & van de Weg.

Het voorgestelde samenwerkingsproject heeft als doelen:
  • De pyrolysetechnologie van Clean Fuels geschikt te maken voor de pyrolyse van mest en digestaat.
  • Een of meer waardevolle producten te ontwikkelen uit het vaste eindproduct (de 'biochar').
  • Systeemanalyse en -ontwikkeling gericht op 1/ afstemming van de definities van grondstoffen en eindproducten alsmede de integrale procesvoering, en 2/ een 'basic engineering' concept te ontwikkelen voor een integrale verwerkingsfabriek.
  • Haalbaarheidsstudie op het niveau van een 'pre-feasibility study'.
De verwachting is dat de businesscase zonder operationele subsidies rendabel zal zijn.

Download: Project pitch

Het project wordt financieel gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.